OŚWIADCZENIE dotyczące RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych jest firma EUROUTIL Monika Kołodziej z siedzibą

Białe Zagłębie 8/5
26-052 Nowiny

W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez EUROUTIL prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@usuwanieazbestu.com.pl lub na adres siedziby:

Białe Zagłębie 8/5
26-052 Nowiny

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umów np. dostawy, sprzedaży.

W przypadku, gdy jest Pan/Pani częścią organizacji, która jest stroną umowy zawartej z EUROUTIL , wówczas przetwarzanie danych może być niezbędne do wykonania umowy przez EUROUTIL .

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umów zawartych przez

EUROUTIL  z Klientami, prawnie uzasadniony interes Administratora lub tez Pani/Pana uprzednia zgoda.

Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych albo do wykonania umowy.

Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujące podmioty:

* pracownicy EUROUTIL ,

* osoby współpracujące z EUROUTIL a na podstawie umowy o współpracy,

* administratorzy systemów EUROUTIL .

 

Pani/Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków ( technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych ), zgodnie ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu, czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych ( incydentowi bezpieczeństwa )

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź do momentu przedstawienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie określonym przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona an podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania

na adres mailowy: biuro@usuwanieazbestu.com.pl
 

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celu doboru odpowiednich adresatów informacji handlowych.